OFERTA

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wykonujemy czynności mające na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno – finansowej nieruchomości oraz bezpieczeństwo jej użytkowania i prawidłowej eksploatacji.

Zakres obowiązków i uprawnień jako zarządcy nieruchomości wynika z przepisów prawa, Kodeksu Etyki Zawodowej i zawartej z Zarządem Wspólnoty umowy o zarządzanie nieruchomością.

Są to zadania realizowane w zakresie:

  1. Prawnym – czynności zmierzające do uregulowania i określenia stanu prawnego nieruchomości. Wstępne przygotowanie niezbędnych uchwał i dokumentów na zebrania właścicieli oraz przechowywanie dokumentacji z tych zebrań ( protokoły, uchwały, sprawozdania finansowe, plany gospodarcze, listy obecności). Prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach
  2. Egzekucyjnym – windykowanie zaległości w obowiązujących właścicieli opłatach. Kierowanie wniosków do sądów i prowadzenie spraw sądowych w sprawach o zapłatę należności.
  3. Ekonomiczno- finansowym – kalkulacje obowiązujących składników opłat, przychodów i kosztów nieruchomości. Prowadzenie księgowości w zakresie określonym w przepisach. Rozliczanie zaliczek na koszty zarządu częścią wspólną nieruchomości i innych składników obowiązujących opłat ( woda, centralne ogrzewanie). Opracowanie sprawozdań finansowych dla wspólnoty mieszkaniowej. Obliczanie efektywności planowanych działań i rozliczenie inwestycji.
  4. Technicznym – prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy Prawa budowlanego. Zlecenie i nadzorowanie wykonania przeglądów technicznych bieżących napraw, konserwacji, napraw i remontów.
  5. Administracyjnym – ubezpieczenie nieruchomości. Zawieranie umów z dostarczycielami mediów i konserwatorami oraz wykonawcami robót. Nadzór nad jednostkami wykonywającymi usługi na rzecz nieruchomości. Kontrola nad utrzymaniem porządku w części wspólnej nieruchomości (budynek, chodniki oraz tereny zielone). Opracowywanie planów gospodarczych, planów remontowych i założeń inwestycyjnych. Korespondencja z właścicielami.